ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature)

ระบบลายมือที่เป็นไปตามมาตรา 9 แห่งกฏหมายว่าด้วยการทำธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรต่าง ๆ ผ่านระบบที่มีความน่าเชื่อถือ

ซึ่งโดยความหมายนั้นได้แสดงในแง่ของตัวอักษร ตัวเลข อักขระ ไปจนถึงเสียงหรือรูปแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของต่อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นยอมรับหรือยืนยันในข้อมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

สำหรับระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเรารองรับ

   1.   การเซ็นลายเซ็น (การอัปโหลดรูปภาพ การวาดลายเซ็น และการพิมพ์ลายเซ็น)

   2.  การเพิ่มข้อความ เช่น สามารถพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชื่อองค์กร หรือ ข้อมูลอื่น ๆ

   3.  สำเนาถูกต้อง ซึ่งเหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องลงข้อความสำเนาถูกต้อง

   4.  กล่องกากบาท ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกต้อง

   5.  ตราประทับ รองรับการอัปโหลดรูปตราประทับ

ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature)

เรายังมีคู่มือแนะนำวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

คู่มือการใช้งาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทร 082-579-8555 อีเมล support@esigns.cloud