ลายเซ็นดิจิทัล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัล (มือถือ)

คู่มือการใช้งาน

eSigns ซึ่งเป็นระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic signature) ตามมาตรา 9 และลายเซ็นดิจิทัล  (Digital signature) ตามมาตรา 26

4. ลายมือชื่ออิเล็กรอนิกส์ (บนมือถือ)