บริการ

เราเป็นระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นดิจิทัล โดยมีบริการต่าง ๆ ดังนี้

 

1. Electronic Signature

ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบลายเซ็น ข้อความ สำเนาถูกต้อง กล่องกากบาท และตราประทับ

2. Digital Signature

ระบบลายเซ็นดิจิทัลทั้งบนเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF และ XML และยังรองรับการเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12 สำหรับการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

3. ระบบเซ็นเอกสาร e-Tax

ระบบจัดทำใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการลงลายเซ็นดิจิทัล

4. e-Certificate

เรามีระบบจัดทำเอกสาร e-Certificate ที่พร้อมให้ท่านใช้งานได้ทันที หรือจะทำการเชื่อมต่อระบบเดิมของท่านผ่านทาง API

5. e-Transcript

หนังสือรับรองผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript หรือ e-Transcript) คือ ทรานสคริปต์ (Transcript) ในรูปแบบดิจิทัลที่มีการลงลายเซ็นดิจิทัล 

6. e-Statement

e-Statement คือเอกสารบัญชีและการเงินที่แสดงสถานะทรัพย์สินหรือการเงิน ซึ่งถูกลงลายเซ็นดิจิทัล ออกโดยธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์และอื่น ๆ

7.eSigns API สำหรับนักพัฒนา

เรามีบริการ eSigns API สำหรับนักพัฒนา