ระบบ e-Statement

สำหรับ Statement คือเอกสารบัญชีและการเงินที่แสดงสถานะทรัพย์สินหรือการเงิน ยกตัวอย่างเช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากของธนาคาร (Bank Statement) เอาไว้เรียนต่อต่างประเทศหรือการยื่นเอกสารต่อสถานฑูตในกรณีการยื่นขอเอกสารหนังสือเดินทางหรือวีซ่า (Visa) เอกสารบัญชีเงิน (Cash Statement) ที่ใช้ยื่นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือแม้กระทั้งเอกสารแสดงสถานะทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีลายเซ็นรับรองด้วย

โดยหน่วยงานที่ออกเอกสาร Statement ให้นั้นเช่น ธนาคารต่าง ๆ บริษัทด้านบัตรเครดิต รวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย์ ที่ต้องออกให้แก่ลูกค้า

ซึ่งในปัจจุบันนั้น มีการออกเอกสาร statement ในรูปแบบออนไลน์หรือเรียกว่า e-Statement  โดยการใช้ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ตามมาตรา 26 แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาทำการลงลายเซ็นบนเอกสาร

สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่ต้องการออก e-Statement สามารถใช้ระบบ eSigns ลงลายเซ็นดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อได้เปรียบของการใช้ e-Statement

1. ความน่าเชื่อถือของเอกสาร นั่นเพราะว่าเอกสารถูกลงลายเซ็นด้วย “ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)” ซึ่งเป็นลายเซ็นที่ถูกเข้ารหัสและมีการแนบใบรับรอง (Certificate) ไปกับลายเซ็น จึงไม่สามารถปลอมแปลงลายเซ็นหรือผู้สวมรอยแอบอ้างได้

สามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ได้ด้วยซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับเปิดไฟล์ PDF หรือตรวจสอบได้ที่ https://check.esigns.cloud 

2. ความคล่องตัวต่อการใช้งานเอกสาร เนื่องจากเอกสารอยู่ในรูปแบบไฟล์ เช่น ไฟล์ pdf จึงสามารถเอาไปใช้งานได้ง่าย เช่น การดาวน์โหลดจากเว็บผู้ให้บริการ การส่งไฟล์ผ่าน e-mail หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ 

3. ลดความซับซ้อนของดำเนินเรื่องของเอกสาร อย่างเช่น ประเวลาเวลา การเดินทาง รวมไปถึงลดขั้นตอนของเอกสาร เป็นต้น

โดยระบบของเราได้ให้บริการลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นeSigns ซึ่งมีรูปแบบการทำงานดังรูป

ระบบ e-statement ของ esigns

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทร 082-579-8555 อีเมล support@esigns.cloud