ระบบสำหรับสร้างไฟล์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)

e–Certificate คือ การให้บริการออกหนังสือรับรอง และ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งจากหน่วยงานของรัฐ โดยการนำเทคโนโลยี “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature)” หรือ ลายเซ็นดิจิทัล(Digital Signature) นำมาใช้ในการออกหนังสือรับรองหรือใบอนุญาต

ทั้งนี้ การให้บริการ e-Certificate ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ในการให้บริการจากภาครัฐที่สำคัญ เนื่องจากการบริการดังกล่าว ถือเป็นนวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่สำหรับการบริการออกหนังสือราชการ และยังเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและประชาชน

ซึ่งหากหน่วยงานของท่านมีความต้องการที่จะออกหนังสือรับรองหรือใบอนุญาต ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เรามีระบบจัดทำเอกสาร e-Certificate ที่พร้อมให้ท่านใช้งานได้ทันที หรือจะทำการเชื่อมต่อระบบเดิมของท่านผ่านทาง API ก็ได้เช่นกัน (คู่มือการใช้งาน API)

e-certificate-esigns-system

สร้างไฟล์ PDF/A3 พร้อมแนบไฟล์ XML และลงลายเซ็นดิจิทัล จากคำสั่งเดียว

curl -X POST "https://api.esigns.cloud/documents/pdfa-xml/digitalsign" -H "Content-Type: multipart/form-data" -H "API-Key:<your api key>" -F "file=@<pdf file path>" -F "file=@<xml file path>"

คู่มือการใช้งาน API

สำหรับสร้างไฟล์ PDF/A-3 พร้อมแนบไฟล์ XML และลงลายเซ็นดิจิทัล

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทร 082-579-8555 อีเมล support@esigns.cloud