ภาพแสดงลายเซ็นดิจิทัล

ตัวอย่างการใช้งานจริง (Use cases)

ส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้งานจริงของลายเซ็นดิจิทัลที่เอาไปใช้งานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และเอกสารส่วนบุคคล

หน่วยงานราชการ

ภ.ง.ด.90/91

เอกสารแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 อิเล็กทรอนิกส์

คําขอทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ภอ-01

เอกสารคําขอทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ภ.อ.01

แบบแจ้งขอรหัสผ่าน (Password) และเปลี่ยนแปลงอีเมล (E-mail Address) ภ.อ.03

เอกสารแบบแจ้งขอรหัสผ่าน (Password) และเปลี่ยนแปลงอีเมล (E-mail Address) ภ.อ.03

e-receipt-pea

เอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

certificate-gvn

เอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ

ภาคเอกชน

ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารการทำธุรกิจ

e-receipt-company

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์นามสกุล PDF

xml-signature

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์แบบไฟล์นามสกุล XML 

สำหรับบรรทัดสุดท้ายจะเป็นส่วนของ Signature ที่ในนั้นมีข้อมูลของลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกเข้ารหัสไว้แล้ว

quotation

ใบเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์

quotation

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัลในการชำระค่าบริการ

ais-eReceipt

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ของ AIS

ลายเซ็นดิจิทัลในการซื้อขาย หุ้น อนุพันธ์

ใบแจ้งรายการซื้อขาย หุ้น อนุพันธ์

เอกสารซื้อขายหุ้นแก่บริษัทหลักทรัพย์

ลายเซ็นดิจิทัลบน Boading Pass

e-boading-pass

Boarding Pass ขึ้นเครื่องบิน

ลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร Booking ที่พัก

booking

เอกสาร Booking ที่พัก