ระบบสร้างไฟล์สำหรับ Digital Transcript หรือ e-Transcript 

หนังสือรับรองผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript หรือ e-Transcript) คือ ทรานสคริปต์ (Transcript) ในรูปแบบดิจิทัลที่มี ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ ตามมาตรา 26 แห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง

และผู้รับสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอาจมีไฟล์ข้อมูลนรูปแบบที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าระบบดิจิทัลด้วย 

ข้อดีของ Digital Transcript หรือ e-Transcript 

  1. Transcript อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (ไฟล์ PDF) 

   

  2. มีการเข้ารหัสข้อมูลในเอกสารและแนบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) ไปกับลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อป้องกันไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร 

   

  3. นิสิต/นักศึกษาสามารถส่งไฟล์ หนังสือรับรองผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  (Digital Transcript) ให้บริษัทที่สมัครงานหรือหน่วยงานที่ร้องขอได้โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษ  

   

  4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับไฟล์ หนังสือรับรองผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  (Digital Transcript) สามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ได้ด้วยซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับเปิดไฟล์ PDF หรือตรวจสอบได้ที่ https://check.esigns.cloud โดยไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือกลับไปตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดและสามารถเก็บหลักฐานเพื่ออ้างอิงในอนาคตได้ 

   

  digital-transcript-or-e-transcript