ลายเซ็นดิจิทัล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นดิจิทัล (มือถือ)

วิธีเลือกใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (บนมือถือ)

1. เลือกใบรับรอง

เมื่อเข้ามาที่หน้า "ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์" แล้วจะพบว่ามีใบรับรองที่ทำการเพิ่มเข้ามาจาก วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12 (บนมือถือ)

ทำการเลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ บนตำแหน่งที่มีเครื่องหมายถูก ดังรูป

การเลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

2. การนำไปใช้

เราสามารถนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งจากรูปด้านล่างได้นำเอาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับเอกสารที่ต้องการออกลายเซ็นดิจิทัลดังรูป

สำหรับวิธีการเซ็นเอกสารด้วยลายเซ็นดิจิทัลสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ วิธีเซ็นเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล) บนมือถือ และ วิธีเซ็นเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล)

การเลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

จะสังเกตเห็นว่าลายเซ็นจะแสดงชื่อใบรับรองที่ได้ทำการสร้างและเลือกนำไปใช้แล้ว

การเลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์