วิธีเซ็นเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล)

สำหรับลายเซ็นดิจิทัล หรือ Digital signature นั้นของระบบเราเป็นไปตามมาตรา 26 โดยจัดเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกการเข้ารหัสและถูกรับรองจาก CA (Certification Authority) ซึ่งสามารถป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็นจากผู้ไม่หวังดีได้ด้วย

1. การเข้าหน้าลายเซ็นดิจิทัล

หลังจากที่สมัครสมาชิกหรือ Log-in เข้าระบบแล้วจะพบหน้าหลักดังรูป

เข้าสู่หน้าระบบ esigns

จะสังเกตุเห็นเมนูด้านซ้ายมือให้เลือกหัวข้อ “ลายเซ็นดิจิทัล”  ซึ่งจะเข้าสู่หน้าระบบดังรูปด้านล่าง

หน้าลายเซ็นดิจิทัล

2. การอัปโหลดเอกสาร PDF

ทำการอัปโหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ต้องการลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ดังรูป

อัพโหลดไฟล์ PDF

3. การเซ็นลายเซ็นดิจิทัล

หลังจากทำการอัพโหลดเอกสารดังรูปแล้ว

รูปเอกสารหลังอัพโหลด

ที่ปุ่มด้านบนให้คลิกที่ เซ็นเอกสาร

ปุ่มเซ็นเอกสาร

โดยระบบจะทำการลงลายเซ็นเอกสารให้รอสักครู่

ระบบประมวลผล

4. เอกสารหลังจากลงลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

จากรูปด้านล่างคือเอกสารที่ถูกเซ็นด้วยลายเซ็นดิจิทัล

เอกสารมีลายเซ็นดิจิทัล

เราสามารถคลิกที่ปุ่ม “กลับ” ได้เพราะเอกสาร PDF ที่ถูกเซ็น (ลายเซ็นดิจิทัล) ได้อยู่ในระบบแล้วดังรูป

เอกสารอยู่ในระบบแล้ว