วิธีดาวน์โหลดเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล)1. การดาวน์โหลด

ทำการดาวน์โหลดเอกสาร PDF ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้วโดยเลือกปุ่ม “ดาวน์โหลด” ดังรูป

ตำแหน่งการดาวน์โหลด

2. เอกสาร PDF ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

เมื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF ลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader เปิดไฟล์เอกสาร PDF นั้นดังรูป จะแสดงข้อความว่า “Signed and all signatures are valid.”

เอกสารที่ถูก signed