คู่มือการใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

ระบบสร้างลายเซ็นดิจิทัล  (Digital signature) ตามมาตรา 26 ซึ่งเป็นลายเซ็นที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถูกสูง โดยมีขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้

1. วิธีสมัครใช้งาน 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในระบบของเราสามารถเข้ามาสมัครการใช้งานกับเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. วิธีเซ็นเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล) 

แนะนำวิธีการเซ็นเอกสาร PDF ด้วยลายเซ็นดิจิทัลตามาตรา 26

3. วิธีการเปิดเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล)

แนะนำขั้นตอนการเปิดไฟล์ PDF ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

4. วิธีดาวน์โหลดเอกสาร PDF (ลายเซ็นดิจิทัล)

แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

5. วิธีเซ็นเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล)

แนะนำขั้นตอนเซ็นเอกสารรูปแบบไฟล์ XML ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

6. วิธีการเปิดเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล)

แนะนำขั้นตอนการเปิดไฟล์ XML ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

7. วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร XML (ลายเซ็นดิจิทัล)

แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์ XML ที่มีลายเซ็นดิจิทัลแล้ว

8. วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

แนะนำขั้นตอนการเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

9. วิธีเลือกใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำขั้นตอนการเลือกใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และการนำไปใช้