วิธีเพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .pfx/.p12

โดยระบบของเราสามารถเพิ่มใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเชื่อถือได้ ตามมาตราที่ 28 ซึ่งสามารถเอาใช้กับการออกลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature)

1. การเข้าหน้าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อเลือกเมนู “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์” แล้วจะแสดงหน้าตาของระบบดังรูป

หน้าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

2. การอัปโหลดไฟล์ .p12 หรือ .pfx

จากรูปด้านล่างให้คลิกที่ปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อทำการอัปโหลดไฟล์ .p12 /.pfx เพื่อทำการออกใบรับรอง

อัปโหลดไฟล์

3. การใส่รหัสผ่าน

เมื่อไฟล์ถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ใส่รหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์ .p12 หรือ .pfx

ใส่รหัสผ่าน
ใส่รหัสผ่าน

4. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ถูกสร้างแล้ว

เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้องแล้วระบบจะทำการประมวลผล โปรดรอสักครู่

ระบบประมวลผล

เมื่อระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าสำเร็จดังรูปด้านล่าง แล้วให้คลิกที่ปุ่ม “รายละเอียดใบรับรอง”

ระบบประมวลผลสำเร็จ

โดยจะมีรายละเอียดของใบรับรองที่ออกดังรูป โดยใบรับรองนี้สามารถนำไปใช้ในการเซ็นลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) ได้อีกด้วย

และยังสามารถกดเลือกใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งมาให้อยู่แล้วได้ด้วยดังรูป

รายละเอียดใบรับรอง

หลังจากติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้ว ต้องกดปุ่ม “เลือกใช้” เพื่อใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นี้สำหรับเซ็นเอกสาร

เพิ่มใบรับรองที่ติดตั้งไว้ให้