Thailand NRCA คืออะไร?

Thailand NRCA คืออะไร?

คือศูนย์กลางในการสร้างความเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกันทางเทคนิคระหว่างผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใน และต่างประเทศ อันทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ และผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ...
หนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการลงลายเซ็นดิจิทัล

หนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการลงลายเซ็นดิจิทัล

ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบริการออนไลน์ สำหรับขอหนังสือรับรองบริษัท และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและไปกรอกเอกสารแบบคำขอ แล้วไปต่อคิวรอเอกสารเหมือนในอดีต ...
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature Certificate) คืออะไร?

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature Certificate) คืออะไร?

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ นั้น เป็นการรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ เพราะมันคือ ชุดข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนผู้ถือใบรับรอง และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของที่ไปที่มาของใบรับรองได้ อารมณ์เหมือนเรามีกุญแจส่วนตัวที่มีเราหรือคนที่อนุญาติสามารถทำอะไรกับข้อมูลของเราได้ไม่ว่าจะ...
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ค. 2564 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการวินิจฉัย)...