สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับเอกสารออนไลน์ ลดการใช้กระดาษ

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับเอกสารออนไลน์ ลดการใช้กระดาษ

เมื่อต้นเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บนเว็บไซต์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศ การเปิดรับเอกสารออนไลน์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้กระดาษ ผ่านทางระบบงานออนไลน์ของสำนักงาน หรือส่งทางอีเมล (กรณีไม่มีระบบงาน) ...
หนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการลงลายเซ็นดิจิทัล

หนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการลงลายเซ็นดิจิทัล

ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบริการออนไลน์ สำหรับขอหนังสือรับรองบริษัท และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและไปกรอกเอกสารแบบคำขอ แล้วไปต่อคิวรอเอกสารเหมือนในอดีต ...
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ค. 2564 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการวินิจฉัย)...