Thailand NRCA คืออะไร?

Thailand NRCA คืออะไร?

คือศูนย์กลางในการสร้างความเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกันทางเทคนิคระหว่างผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใน และต่างประเทศ อันทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ และผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ...
การสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature)

การสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature)

องค์ประกอบในการสร้าง Electronic signature  กฏหมายจะยอมรับ Electronic signature ก็ต่อเมื่อ เป็นไปตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด ไม่จำเป็นว่าต้องสร้างจากเทคโนโลยีอะไร โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้  1. สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนของเจ้าของลายมือชื่อได้...
หนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการลงลายเซ็นดิจิทัล

หนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการลงลายเซ็นดิจิทัล

ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบริการออนไลน์ สำหรับขอหนังสือรับรองบริษัท และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและไปกรอกเอกสารแบบคำขอ แล้วไปต่อคิวรอเอกสารเหมือนในอดีต ...
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature Certificate) คืออะไร?

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature Certificate) คืออะไร?

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ นั้น เป็นการรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ เพราะมันคือ ชุดข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนผู้ถือใบรับรอง และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของที่ไปที่มาของใบรับรองได้ อารมณ์เหมือนเรามีกุญแจส่วนตัวที่มีเราหรือคนที่อนุญาติสามารถทำอะไรกับข้อมูลของเราได้ไม่ว่าจะ...
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) กับลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ต่างกันอย่างไร?

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) กับลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ต่างกันอย่างไร?

ในปัจจุบัน การเซ็นเอกสารไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกระดาษ แต่เรายังสามารถเซ็นเอกสารบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วย แต่หลายคนอาจจะสับสนว่า เราควรจะเลือกใช้ลายเซ็นประเภทไหนดี ระหว่าง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic signature) กับลายเซ็นดิจิทัล (Digital signature) วันนี้...