Electronic Signature กับ Digital Signature ต่างกันอย่างไร?

Electronic Signature กับ Digital Signature ต่างกันอย่างไร?

Electronic signature กับ Digital signature ต่างกันอย่างไร ชื่อของสองตัวนี้ดูคล้ายกัน และการใช้งานก็มีลักษณะคล้ายๆกันอีก ซึ่ง Digital signature นั้น คือ subset ของ Electronic signature ต่างกันตรงที่  Electronic signature   เป็นการลงลายเซ็นที่มีรูปลักษณ์ลงบนเอกสารต่าง ๆ...
Digital Signature คืออะไร?

Digital Signature คืออะไร?

ในปัจจุบันการทำธุรกรรมออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ได้ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล...