ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบริการออนไลน์ สำหรับขอหนังสือรับรองบริษัท และรับรองสเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและไปกรอกเอกสารแบบคำขอ แล้วไปต่อคิวรอเอกสารเหมือนในอดีต 

แต่ก่อนผู้เขียนเคยไปนั่งรอเพื่อขอหนังสือรับรองบริษัท ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทั้งกรอกแบบฟอร์มและรอคิว แต่ปัจจุบันนี้ ผู้เขียนใช้วิธีขอเอกสารแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความสะดวกสบายมาก แค่ล็อกอินเข้าระบบของกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กรอกฟอร์มออนไลน์ ชำระเงินออนไลน์ แล้วก็รอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล 

ซึ่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งให้ประชาชนทางอีเมลนี้ ได้ใช้กระบวนการในการลงลายเซ็นดิจิทัล โดยเป็นลายเซ็นดิจิทัลของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การลงลายเซ็นแบบดิจิทัลคือการเข้ารหัสทั้งไฟล์ หากเอกสารนี้ถูกนำไปแก้ไข ตัวลายเซ็นดิจิทัลจะแจ้งให้ผู้ที่เปิดไฟล์ทราบทันที ว่าเอกสารถูกแก้ไข เอกสารที่ได้ถูกลงลายเซ็นดิจิทัลจึงมีความน่าเชื่อถือ 

ตัวอย่างของหนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งให้ทางอีเมล 

certificate-gvn

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังมีบริการคัดสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอีก โดยการใช้กระบวนการลงลายเซ็นดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หากหน่วยงานของท่านมีการออกเอกสารจำนวนมาก ท่านสามารถเปลี่ยนมาออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยใช้กระบวนการลงลายเซ็นดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารได้หลังจากลงลายเซ็นดิจิทัลไปแล้ว 

ทางบริษัทของเรามีระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ท่านลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร และสามารถเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์เดิมของท่านได้ โดยสามารถทดลองใช้งานได้ที่ https://www.esigns.cloud 

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564