มาทำความรู้จักลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 26 กันก่อน

สำหรับมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการทำธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นให้ความสำคัญกับลายมือชื่ออิเล็ทรอนิกที่มีความน่าเชื่อถือ โดยในที่นี้ลายเซ็นดิจิทั (Digital Signature) ได้ตรงกับนิยามของมาตรา 26 

โดยอย่างที่ทราบกันดีว่าลายเซ็นดิจิทัลนั้นจัดได้เป็นส่วนหนึ่งของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Digital Signature คืออะไร และ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) กับลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ต่างกันอย่างไร? )

 

คำอธิบายตามนิยามโดย

นิยามของลายเซ็นดิจิทัลตามนิยามของมาตรา 26 นั้นคือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ทำการเข้ารหัสลับ ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันตัวตนของเจ้าของลายมือชื่อและตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและเจ้าของลายมืออิเล็กทรอนิกได้ รวมถึงการทำให้เจ้าของลายมือชื่อไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบจากข้อความที่ตนเองลงลายมือชื่อได้ 

 

สำหรับลายมือชื่อตามมาตรา 26 ซึ่งหมายถึงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) โดยตามกฏหมายถือว่าเป็นลายเซ็นที่เชื่อถือได้ โดยข้อมูลที่ใช้ในการสร้างลายมือสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเจ้าของลายมือชื่อนั้นรวมถึงสามารถควบคุมได้ และยังสามารถตรวจการเปลี่ยนแปลงข้อความลายมือชื่อนั้นได้อีกด้วย 

 

ผู้เขียน นางสาวศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2564