เมื่อต้นเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บนเว็บไซต์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศ การเปิดรับเอกสารออนไลน์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้กระดาษ ผ่านทางระบบงานออนไลน์ของสำนักงาน หรือส่งทางอีเมล (กรณีไม่มีระบบงาน) 

โดยสามารถส่งเอกสารได้ 2 รูปแบบ 

แบบที่ 1 ผู้ส่งมีลายมือชื่อดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

    • ส่งไฟล์ที่มีลายมือชื่อดิจิทัลผ่านอีเมล 

    • พิจารณาทันทีเมื่อไฟล์เอกสารครบถ้วน 

แบบที่ 2 ผู้ส่งไม่มีลายมือชื่อดิจิทัล 

    • Scan เอกสารตัวจริง 

    • เริ่มพิจารณาทันทีเมื่อส่งเอกสาร ที่ scan ครบถ้วน 

    • ต้องส่งเอกสารหลักฐานตัวจริงที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ (ตามที่คู่มือประชาชนกำหนด ก่อนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต) 

หากท่านมีความจำเป็นต้องส่งเอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อดิจิทัล ให้ทาง สำนักงาน ก.ล.ต. ระบบ eSigns สามารถทำการลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารให้ท่านได้ หากเอกสารที่ท่านต้องลงลายเซ็นมีไม่มาก ท่านสามารถใช้งานระบบลงลายเซ็นดิจิทัลได้ ฟรี! ที่ https://my.esigns.cloud 

ลิงค์ประกาศจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564