กฏหมายของ Electronic Signature มีขึ้นเพื่อความปลอดภัย คณะกรรมการด้ากฏหมายการค้าระหว่างประเทศ ของ องค์การสหประชาชาติ ได้ยกร่างกฏหมายตัวอย่างขึ้นมา(Model Law on Electronic Commerce) เพื่อให้ประเทศต่างๆใช้เป็นแบบอย่าง แก้ไขให้เข้ากับกฏหมายของประเทศนั้นๆสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิมากที่สุด  

ประโยชน์ของกฏหมายนี้ 

– รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสื่อสารและการทำธุรกรรม 

– อำนวยความสะดวกมากขึ้น 

– มาความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

– กฏที่สอดคล้องและนานาประเทศยอมรับ 

กฏหมาย Electronic Signature ในประเทศไทย 

กฏหมาย Electronic Signature ในประเทศไทยมีกฏหมายรองรับหลายฉบับ หนึ่งในนั้นคือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

ขอบเขตการใช้บังคับของกฏหมาย ต้องใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือ การค้าระหว่างประเทศเท่านั้น และใช้ในการติดต่อภาคราชการ หรือ ระหว่างภาคราชการด้วย  

ผู้เขียน นายกำชัย ตระกูลไชยสิทธิ์
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564