สำหรับมาตรา 9 ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ .ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 นั้นได้พูดถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic signature)  

ซึ่งโดยความหมายนั้นได้แสดงในแง่ของตัวอักษร ตัวเลข อักขระ ไปจนถึงเสียงหรือรูปแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของต่อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นยอมรับหรือยืนยันในข้อมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

โดยลายมือชื่อตามมาตรา 9 นั้นจะต้องสามารถระบุเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ แสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อต่อข้อความในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ และ ใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือที่แสดงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ 

มาดูตัวอย่างต่าง  ของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  • การคลิกปุ่มยอมรับหรือตกลงต่อข้อความเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนั้น เช่น การสมัครอีเมล ผู้ให้บริการอีเมลนั้นจะแสดงข้อความเงื่อนไขต่าง  ซึ่งจะมีปุ่มให้กด ยอมรับ” ซึ่งเมื่อกดปุ่มยอมรับนั่นแสดงถึงการแสดงถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

  • การพิมพ์ชื่อไว้แนบท้ายของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การพิมพ์ชื่อไว้แนบท้ายอีเมล

     

  • การเซ็นลายมือชื่อไว้ที่บนหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงการรับรับรองข้อความอิเล็กทรอนิกส์นั้น  

     

สำหรับการใช้ลายมือดิจิทัล (Digital signature) ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน 

ผู้เขียน น.ส.ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564