ในการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย CA นั้น บางครั้งผู้ใช้งานอาจประสบปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ (Interoperability) สำหรับใบรับรองที่ออกโดย CA ต่างรายกัน ด้วยเหตุ นี้จึงได้มีการพัฒนาระบบการมอบความไว้วางใจ (Trust Model) ระหว่าง CA ขึ้น ด้วยการรับรองใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย CA แต่ละรายเป็นลำดับชั้น (Hierarchy) 

โดยจะมี CA รายหนึ่งทำหน้าที่รับรองใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ CA รายอื่น ๆ และจะอยู่ในลำดับชั้นสูงสุดที่นิยมเรียกกันว่า Root CA ทั้งนี้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ซึ่งดูแลด้านการวางนโยบายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้เห็นชอบให้มีการใช้ระบบ Trust Model ในรูปแบบ Root CA ขึ้นในประเทศไทย 

สำหรับ Thailand National Root Certification Authority จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างความเชื่อมั่นของการใช้งานระบบ PKI เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน (Interoperability) ระหว่าง CA ในประเทศ รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับ CA ต่างประเทศ

อันจะทำให้ผู้ใช้บริการภายใต้ CA ต่างรายกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีข้อขัดข้อง รวมทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป 

ผู้เขียน นายสุรภัฎ พงษ์สุวรรณ์
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564