ในช่วงเวลานี้ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหลากหลายอย่าง การลงลายมือชื่อเอกสารก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมเหล่านั้น การลงลายมือชื่อเอกสารแบบดิจิทัลจึงได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมหาศาล 

เนื่องจากการลงลายมือชื่อเอกสารแบบกระดาษนั้นทั้งไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในยุคสมัยนี้ ธุรกิจหลายแห่งจึงต้องมีการปรับตัวและหันมาใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมีการทำธุรกรรมทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงลายมือชื่อแบบกระดาษ

หรือบริษัทขนส่งบางบริษัทก็มีการให้ผู้รับของการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยในปีค.ศ. 2020 ธุรกิจลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าตลาดถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีกตั้งแต่ปีค.ศ. 2020 ถึง 2028 เฉลี่ยถึงปีละ 31 

ผู้เขียน นายเธียรวิชญ์ สิริสาครสกุล 
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-signature-market-177504698.html