ระบบตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล สามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลที่ทำการเซ็นเอกสารด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย Thailand University Consortium Root CA (TUC) เช่น 

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 • มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 • และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

  (รายชื่อมหาวิทยาลัยด้านบนนี้มาจากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ณ วันที่ 29 ก.ค. 2565 ที่ได้มีการสร้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้อาจารย์ บุคลากร หรือ นักศึกษา ณ วันที่ สืบค้น อาจมีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ได้มีการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่ได้เขียนบทความ หากต้องการให้เพิ่มรายชื่อมหาวิทยาลัย แจ้งได้ที่อีเมล support@leceipt.com) 

  หากเป็นเอกสารที่ลงลายเซ็นดิจิทัลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย Thailand University Consortium Root CA (TUC)  ระบบจะแจ้งว่าเอกสารน่าเชื่อถือ 

  ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่มีการลงลายเซ็นดิจิทัล ได้ที่ 

  https://check.esigns.cloud 

  หรือหากท่านมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารได้ที่ 

  โปรแกรมลงลายเซ็นดิจิทัล eSigns 

  https://www.esigns.cloud/th 

  ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์ 

  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565