โดยนิยามของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Signature ตามนิยามของมาตรา 9 นั้นคือ ลายมือหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึง

ตัวอักษร ตัวเลข อักขระ ไปจนถึงเสียงหรือรูปแบบสัญลักษณ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของต่อลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นยอมรับหรือยืนยันในข้อมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น­

โดยปัจจุบันระบบของ eSigns รองรับรูปแบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด 5 แบบ ซึ่งสามารถเอาไปงานกับเอกสารที่ท่านต้องการลงลายเซ็นได้อีกด้วย โดยรูปแบบบต่าง ๆ มีดังนี้

­

1.  การเซ็นลายเซ็น (การอัปโหลดรูปภาพ การวาดลายเซ็น และการพิมพ์ลายเซ็น)

­

2. การเพิ่มข้อความ เช่น สามารถพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชื่อองค์กร หรือ ข้อมูลอื่น ๆ

­

3. สำเนาถูกต้อง ซึ่งเหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องลงข้อความสำเนาถูกต้อง

­

4. กล่องกากบาท ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกต้อง

­

5. ตราประทับ รองรับการอัปโหลดรูปตราประทับ

­

วิธีการใช้งาน โดยนำเอกสาร PDF ของท่านที่ต้องการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำการ upload เข้าไปที่ระบบก่อน แล้วทำการเลือกรูปแบบลายมือชื่อที่ต้องการ ดังรูปตัวอย่าง

ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบ eSigns รองรับ

เมื่อเสร็จแล้วระบบจะ export เอกสารในรูปแบบ PDF ที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ท่านได้ทำการลงไว้

สมัครและทดลองใช้งานฟรีได้ที่

https://my.esigns.cloud/

เขียนโดย ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565