วิธีลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ภ.อ.01 ระบบ e-Filing กรมสรรพากร

กรมสรรพากรได้เปิดใช้งานระบบยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New e-Filing) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระบบใหม่นี้รองรับการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ บนเอกสาร ภ.อ.01 และ ภอ.03 ผ่านทางระบบลงทะเบียนได้ทันที สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปที่สรรพากรพื้นที่เพื่อยืนแบบฟอร์มกับทางราชการเหมือนแต่ก่อน

บทความนี้จะอธิบายเฉพาะในส่วนของการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ภ.อ.01 เท่านั้น จะไม่ได้อธิบายขั้นตอนในการลงทะเบียนระบบ e-Filing หากท่านต้องการดูขั้นตอนการลงทะเบียนสามารถดูได้ที่เว็ปไซต์ e-Filing ของกรมสรรพากร

วิธีลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบ ภ.อ.01 ระบบ e-Filing กรมสรรพากร

หลังจากทำการลงทะเบียนระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร ขั้นตอนสุดท้ายระบบจะให้ท่านกดลิงค์ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ภ.อ.01

เพื่อให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ท่านลงลายเซ็นได้ 2 แบบ

1. ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แล้วยื่นเอกสารยืนยันด้วยตนเองในเวลาราชการ

ณ สำนักงานสรรพรกรพื้นที่ หรือ กองบริหารการเสียภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 27) กรมสรรพากร โดยจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.1 เอกสาร ภ.อ.01 และเอกสารข้อตกลงในการใช้งานระบบ พร้อมลงลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม

1.2 หนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี)

1.3 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประชาชน

ช่วงเวลาที่ระบบ e-Filing ใหม่ได้เปิดตัวเป็นช่วงระบาดของโควิดในปี 2564 มีการประกาศ Work from home จากรัฐบาล สรรพากรบางพื้นที่ จึงอนุโลมให้ส่งเอกสารทางอีเมลได้ ซึ่งท่านสามารถใช้ระบบ eSigns “ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์” บนเอกสาร ภ.อ.01 (หากเข้าสู่ระบบ eSigns ให้กดที่เมนู “ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์”) แล้วแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ทางอีเมลได้ แต่หากทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ การทำงานคงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม

2. ลงลายเซ็นดิจิทัล แล้วอัปโหลดไฟล์เอกสาร

อัปโหลดเอกสาร ภ.อ.01 และเอกสารข้อตกลงการใช้งานระบบ พร้อมลงลายเซ็นดิจิทัล (หากเข้าสู่ระบบ eSigns ให้กดที่เมนู “ลงลายเซ็นดิจิทัล” หมายเหตุ ท่านต้องติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจาก TDID หรือ INET ก่อน)  แล้วทำการอัปโหลดเอกสารผ่านระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร

เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลพร้อมกับชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบได้ทันที

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

สามารถติดตามและสอบถามเราได้ที่

https://www.facebook.com/esigns.cloud/
@esigns
@esigns