หากท่านได้รับหนังสือรับรองบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทอื่น ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้รับเป็นเอกสารของจริง?

หนังสือรับรองที่ออกให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ e-Service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าเป็นต้นฉบับ หากพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ กระดาษจะถือว่าเป็นสำเนา

รายละเอียดต่อไปข้างล่างในบทความนี้จะเป็นวิธีการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขั้นตอนการตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์

1. เข้าเว็บไซต์ https://check.esigns.cloud

วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์-1

2. กดปุ่มเลือกไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ หนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ นามสกุล .pdf

วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์-2

3. ระบบจะตรวจสอบเอกสาร และรายงานผลการตรวจสอบ หนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ ทันที

วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์-3

ระบบจะทำการตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในเอกสาร หากมีการลงลายเซ็นดิจิทัลถูกต้องและใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 28 ระบบจะแจ้งว่าเอกสารน่าเชื่อถือ ซึ่งจะถือว่ามีการลงลายเซ็นดิจิทัลถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้เขียน นายกฤษณ์ สุขวัจน์

วันที่ 9 กันยายน 2564